groothandel in batterijen, accu's en custom-made batterypacks

Shopping Cart 0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op verkoop en levering van zaken door Batterij Import Nederland BV (uitsluitend van toepassing op contractpartijen met vestigingsplaats in Nederland)


Artikel 1 Algemeen
1.1 Op alle offertes van en op alle orders aan Batterij Import Nederland BV (hierna: “BIN”) tot verkoop en levering door BIN van zaken en op alle overeenkomsten met BIN terzake zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna: “afnemer”) van BIN wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door BIN schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en BIN.

Artikel 2 Offerte, order en orderbevestiging
2.1 Alle offertes van BIN zijn vrijblijvend en gelden tot dertig dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk op offerte anders is vermeld.

2.2 BIN is slechts gebonden, zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Een door BIN gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden BIN niet dan nadat en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Orders en acceptaties van offertes door afnemers gelden als onherroepelijk.

2.4 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen zijn slechts verbindend voor BIN indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Indien gedurende één jaar geen bestellingen plaatsvinden, vervallen eventuele gespaarde punten en/of zegels.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen-gekomen zijn de door BIN opgegeven of met BIN overeengekomen prijzen netto, derhalve onder meer exclusief BTW.

3.2 Door BIN opgegeven of met BIN overeen-gekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de offerte of aanvaarding van een opdracht door BIN. Indien nadien de inkoopprijs of één der andere kostprijs-bestanddelen, zoals bijvoorbeeld wijzigingen van invoerrechten, andere rechten en belastingen en veranderingen in de wisselkoers, waarop BIN haar verkoopprijs heeft gebaseerd wordt verhoogd, heeft BIN het recht de verhoging aan de afnemer door te berekenen.

3.3 Het vervoer van de zaken komt voor rekening van BIN, tenzij anders overeengekomen. In afwijking van het voorgaande worden bij leveringen van zaken per expresse en bij orders van minder dan € 100,= de extra kosten aan de afnemer in rekening gebracht.

Artikel 4 Zekerheidsstelling
4.1 BIN is gerechtigd om op elk moment naar haar oordeel voldoende zekerheid van de afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens BIN.

Artikel 5 Levering en leveringstijd
5.1 Behoudens de uitzondering vermeld in artikel 8 gelden de door BIN te leveren zaken als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeven van de afnemer de fabriek of het magazijn van BIN of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.

5.2 De afnemer is gehouden tot afname op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan

5.3 BIN heeft jegens de afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering door de afnemer van de afname.

5.4 De door BIN opgegeven termijnen waarbinnen de door haar te verstrekken zaken zullen worden geleverd gelden slechts bij benadering. BIN zal zich naar beste vermogen inspannen om deze termijnen aan te houden.

5.5 De leveringstijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat BIN beschikt over alle door de afnemer te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door BIN is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeven van BIN is gesteld.

5.6 De leveringstijd wordt door BIN verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.

5.7 Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of opschorting door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. Indien de leveringstijd wordt overschreden, is de afnemer gerechtigd te zijner keuze BIN schriftelijk een nadere leveringstermijn toe te staan, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

5.8 BIN heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

Artikel 6 Risico en eigendomsovergang
6.1 Het risico voor door BIN te leveren zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden zoals bedoeld in artikel 5.1.

6.2 Inlading, verzending of vervoer en lossing van te leveren zaken geschieden voor risico van afnemer, ook indien BIN daar zelf voor zorgdraagt.

6.3 Alle door BIN geleverde zaken blijven eigendom van BIN tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen BIN krachtens deze overeenkomst of enig ander soortgelijke overeenkomst met de afnemer, van deze heeft te vorderen, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

6.4 De afnemer is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen, anders dan in de normale uitvoering van zijn bedrijf. Het is de afnemer niet toegestaan de zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, met enig beperkt zakelijk recht te bezwaren.

6.5 De afnemer is gehouden BIN onmiddellijk in te lichten, indien beslag wordt gelegd op de zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum zonder enige aftrek op één der op de factuur vermelde rekeningen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 BIN is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren zaken te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling voor de betaling daarvan te verlangen.

7.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

7.4 Indien de afnemer enig door hem ver- schuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van BIN op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij aan BIN een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.

7.5 Alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de afnemer, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de overeenkomst komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, onverminderd het recht van BIN om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.

7.6 Elke betaling wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.

Artikel 8 Overmacht
8.1 BIN is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten haar wil, daaronder begrepen stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, ongevallen, in beslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen.

8.2 In geval van overmacht aan de zijde van BIN worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel BIN als de afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Artikel 9 Garantie
9.1 BIN garandeert het gebruik van deugdelijke grondstoffen en een zorgvuldige verwerking daarvan en staat in voor de aanwezigheid van de door haar toegezegde eigenschappen van de verkochte producten, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende artikelen.

9.2 Ieder recht op garantie vervalt indien de door BIN gegeven aanwijzigen met betrekking tot het gebruik, de opslag, plaatsing etc. van de geleverde producten niet exact zijn opgevolgd.

Artikel 10 Reclames
10.1 Reclames terzake van zichtbare tekortkomingen aan de geleverde zaken dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, dan wel, indien het betreft onzichtbare tekortkomingen, binnen 14 dagen na het optreden van deze tekortkomingen, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer en met een behoorlijke motivering van de tekortkoming, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BIN vervalt.

10.2 De zaken waarover wordt gereclameerd, dienen binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn voor nader onderzoek aan BIN te worden teruggezonden. Retourzendingen dienen voldoende te zijn gefrankeerd en reizen voor risico van de afzender. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. De zending dient te zijn voorzien van een door BIN telefonisch of per email  opgegeven retournummer (RMA nummer) en kan alleen met dit nummer worden afgehandeld.

10.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. Indien de afnemer na het verstrijken van de jegens hem geldende betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan hij geen beroep doen op het hem toekomende reclamerecht, zolang hij zijnerzijds in verzuim blijft.

10.4 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan BIN te harer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft vervangen of aan de afnemer de factuurwaarde van de betrokken zaken crediteren. Elk recht van de afnemer op schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van BIN in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie.

11.2 BIN is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en voorzover de geleden schade door opzet of grove schuld van BIN of haar eigen werknemers is toegebracht.

11.3 Behoudens opzet van BIN is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

11.4 In alle gevallen waarin BIN gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van BIN, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

11.5 Iedere vordering jegens BIN, behalve die welke door BIN is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na ontstaan van de vordering.

11.6 De werknemers van BIN kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.

11.7 De afnemer zal BIN en haar werknemers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door BIN van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens BIN.

Artikel 12 Ontbinding/schadevergoeding
12.1 Indien en zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is BIN gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst, zonder in gebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt, door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet een andere bevoegde rechter dwingendrechtelijk voorschrijft.

13.2 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (nr. 160.44284) te ’s-Hertogenbosch.